Menüü

Kokkuvõte

Võitlus rahvusvahelise terrorismiga on Afganistani ja Iraagi konfliktide puhul lisaks humanitaarprobleemidele kaasa toonud suuremaid probleeme sõjaõiguse seisukohalt. Olulisemateks neist on sõjapidamine terroristide ja neid toetavate riikide vastu (ius ad bellum) ning konfliktidest osavõtvate isikute staatuse küsimus (ius in bello) .

Artiklis vaadeldakse, kuidas on riigid terrorismiohule reageerinud ja oma kaitsestrateegiad ümber vaadanud. Seejuures otsitakse vastust küsimusele, kuidas on vastuvõetud strateegiad kooskõlas ÜRO hartaga. Kui sõda terrorismiga koheldakse tänapäeval erinevalt tavalisest sõjast, siis küsib autor selle järele, kuidas tuleks kohelda selles sõjas osalejaid. Selleks antakse ülevaade võitleja ja sõjavangi regulatsioonist Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollide järgi. Afganistanis kinnipeetud Talibani ja al-Qaida võitlejate kohtlemise najal vaadeldakse artiklis, kuidas need sõjaõiguse sätted praktikas kasutust leiavad.

Autor on seisukohal, et hoolimata julgeolekuriskidele tuleks Guantanamo vangidele anda sõjavangi staatus ja neid selle järgi ka kohelda. Autori arvates ei sega see vange sooritatud kuritegude eest kohtu alla andmast ning ei oleks ohtlik USA julgeolekule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse