Menüü

Kokkuvõte

Artiklis tutvustatakse ja kommenteeritakse lühidalt deliktiõiguslikku vastutust teise isiku poolt tekitatud kahju eest. Muuhulgas käsitletakse mõningaid selle instituudiga seotud probleeme, mis on juba ilmnenud kohtupraktikas või võivad edaspidi ilmneda seoses võlaõigusseaduse ja alates 1. juulist 2002 kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse mõningate sätete mitmeti tõlgendatavusega. Peatutakse kõigil neljal võlaõigusseaduses reguleeritud deliktiõiguslikku vastutuse liigil, kus üks isik seadusest tulenevalt vastutab teise isiku poolt õigusvastaselt tekitatud kahju eest: teenuse kasutaja vastutusel teenuse osutaja tekitatud kahju eest, vastutusel alla 14-aastase ja 14–18-aastase isiku tekitatud kahju eest ning eestkostja vastutusel vaimse puudega deliktivõimetu isiku tekitatud kahju eest. Lisaks nimetatutele käsitletakse kohustusliku vastutuskindlustuse andja vastutust kindlustusvõtja deliktide eest ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevat juriidilise isiku vastutust oma organi liikme deliktide eest. Mitmete vaieldavate küsimuste puhul pole autor eesmärgiks seadnud mitte niivõrd probleemide lahendamist, kuivõrd just nende tõstatamist. Kommentaare on ilmestavad hulk näiteid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse