Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab süsteemse ja võlaõigusseadusel põhineva lühikäsitluse lepinguväliselt (õigusvastaselt) tekitatud kahju hüvitamise õiguse üldküsimustest ja delikti üldkoosseisul põhinevast vastutusest, püüdes aidata praktiseerivaid juriste seaduse tõlgendamisel ja rakendamisel. Deliktiõiguse üldiseloomustust andes peatutakse artiklis deliktiõigusliku vastutuse eeldustel, deliktiõiguse eesmärkidel, kahju hüvitamise kohustuse tekkimise momendiga seotud küsimustel ning lepingu- ja deliktiõiguslike nõuete konkurentsil. Käsitletakse deliktiõiguslikke kaitsevahendeid ja selgitatakse hüvitise suuruse kindlaksmääramise põhimõtteid. Eraldi analüüsitakse olulisemaid nõuete ulatust puututavad seadusemuudatusi. Pikemalt peatutakse süül põhineval deliktiõiguslikul vastutusel ja selle elementidel – objektiivsel teokoosseisul, õigusvastasusel ja süü küsimustel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse