Menüü

Kokkuvõte

Artiklis antakse sissejuhatav ülevaade lepinguväliste võlasuhete õiguse ühest allinstituudist – alusetu rikastumise õigusest –, mida reguleeritakse võlaõigusseaduse 52. peatükis. Kuna alusetust rikastumisest tulenevaid nõudeid võib nõude tekkimise eeldustest lähtuvalt jagada soorituskondiktsiooniks ja mittesoorituskondiktsiooniks, ja seadus reguleerib eri liiki kondiktsioonide sisu erinevalt, siis on artikkel ehitatud üles sellest eristusest lähtuvalt.

Artiklis selgitatakse soorituskondiktsiooni eeldusi, soorituskondiktsiooni välistavaid asjaolusid ja erijuhte ning poolte õigusi ja kohustusi soorituskondiktsiooni puhul. Peatutakse ka soorituskondiktsiooni seostel asjaõiguse ja käsundita asjaajamise õigusega.

Mittesoorituskondiktsiooniks nimetab autor kõiki muid alusetu rikastumise nõudeid, mis pole käsitletavad soorituskondiktsioonina. Artiklis peatutakse mittesoorituskondiktsiooni eri liikide sisul, eeldustel, seostel teiste instituutidega ning poolte õigustel ja kohustustel nende kondiktsiooniliikide puhul. Lõpetuseks peatutakse ka alusetust rikastumisest tulenevate nõuete aegumisel.

Artikkel sisaldab hulgaliselt näiteid, mis hõlbustavad uuest regulatsioonist arusaamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse