Menüü

Kokkuvõte

Artikkel vaatleb üksikuid konkurentsiõiguslikke probleeme Interneti-äris. Peatutakse soovimatu reklaami saatmisel elektronposti teel, mis on Saksa õigusteoorias käsitletav kõlvatu konkurentsina, ning sellest tekkivatel nõuetel Saksa õiguspraktikas, Eesti õiguses ja Euroopa Liidu kontekstis. Käsitletakse ka Interneti-reklaame, neile esitatavaid nõudeid ja reklaamipiiranguid Eesti ja Saksa õiguses, linkimisega seotud probleeme ning küsimusi seoses Interneti-oktsjonide ja konkurentiõiguse kooskõlaga. Autor tõstatab küsimuse, kas nn tavaeluks mõeldud konkurentiseadusi saab üks-ühele virtuaalkeskkonda üle kanda. Autor on seisukohal, et Internet ei allu üheselt ühegi varasema meediumi kohta kehtivale regulatsioonile, samuti ei vasta seal ettetulevad ettevõtlusalased märksõnad täpselt senituntule. Samas ei pea autor õigeks Internetti jätmist ka täiesti õigusvabaks ruumiks. Artiklis tuuakse näiteid Saksa konkurentsipraktikast, kus Internetiga seotud valdkondades tõlgendatakse kehtivat õigust senisest paindlikumat. Autor soovitab sellist lähenemist rakendada ka Eestis, sest seadusandja ei suuda tehniliste võimaluste kiire arenguga ilmselt ka tulevikus sammu pidada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse