Menüü

Kokkuvõte

Sõltumatu kohtusüsteem on õigusriigi garant. Üleminekuaegses õiguskorras on toimiv kohtusüsteem otsustava tähtsusega, sest kohtute abil jõuab õiguskord igapäevaellu, kohus saab ületada õiguslünki ning anda seadusjõu ühiskonnas kehtivatele väärtustele. ENSV kohtusüsteem oli repressiivse riigivõimu osa, mille iseseisvus oli väga piiratud – Eesti kohtud allusid NSVL Ülemkohtu kontrollile ning õigust rakendati tihedas koostöös täidesaatva võimuga. Artiklis analüüsitakse esmalt, milline oli kohtusüsteemi ja kohtunikkonna stardipositsioon Eesti üleminekuaja alguses ning kuidas toimus kohtunikkonna vahetus aastatel 1988–1993. Seejärel näidatakse, kuidas muutus arusaam kohtusüsteemi ja kohtunike ülesannetest ning vaadeldakse kohtunikkonna uuendamisega seotud probleeme. Lõpuks käsitletakse kohtureformi etappe üleminekuaja algusest 1988. aastast kuni Eesti Vabariigi kohtute seaduse rakendamiseni 1993. aasta lõpus. Analüüsi keskmes on muudatused, mis puudutasid kohtunike ametinõudeid ja kohtunikuks saamise protsessi. Artiklis antakse ülevaade ka sellest, millisena nähti üleminekuaja debattides kohtusüsteemi ja kohtunike rolli loodavas demokraatlikus ühiskonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse