Menüü

Kokkuvõte

Aeg-ajalt kerkib n-ö rahva seast mingi regulatsiooni üle nurin (tavaliselt meedias, sh sotsiaalmeedias), tihti teemat sisuliselt lahti mõtestamata või suisa vildaka nurga alt, ning poliitikud haistavad seda mõtet omaks võttes võimalust kellelegi meele järgi olla, tähelepanu tõmmata, oma reitingut tõsta vms. Nii tõstetakse kilbile mingi idee, mis rahva õiglustundele tuginedes sisulise analüüsita ja tagajärgedele või rakendamisprobleemidele mõtlemata lõpuks trummipõrina saatel kiirkorras seaduseks vormistatakse.

Eriti halb on selliste poliitsätete surumine muidu neutraalsetesse ja loogilistesse normikooslustesse, nagu reeglina on need eraõiguses. Selliseid näiteid on hulgaliselt, kuid artiklis piirdutakse ühe silmatorkavaga, mis puudutab tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §-i 157 lõike 11 lisamist. Selle sätte järgi on jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumistähtaeg 20 aastat, kui täitedokumendiga on tunnustatud kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue või kriminaalmenetluse raames tsiviilhagiga esitatud nõue. Esmapilgul tähelepandamatult neutraalsena ja ehk isegi õigena tunduva teksti taha vaadates avaneb meile huvitav maailm, et mitte öelda segaduse džungel või isegi kuristik. Autor on seisukohal, et nii õigussüsteemi terviklikkuse kui ka sotsiaalse õigluse huvides tuleks TsÜS § 157 lõige 11 lihtsalt kehtetuks tunnistada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse