Menüü

Kokkuvõte

Veekaitse ja vee kasutamine on Euroopa Liidu tasandil reguleeritud veepoliitika raamdirektiiviga (VRD). VRD kehtestab veepoliitika ühtse tegevusraamistiku, mille alusel Euroopa Liidu liikmesriigid peavad saavutama veekaitse eesmärgid: tagama kõigi vete hea seisundi ja säästva vee kasutamise. Lisaks veekaitse eesmärkidele kirjeldab VRD ühtne tegevusraamistik meetmeid, mille abil liikmesriigid peaksid veekaitse eesmärgini jõudma. Selle tarbeks peavad riigid koostama vesikonna veemajanduskavad. Veemajanduskavades kajastatakse nii veekogumite asukoha kui ka kvaliteedi andmed ning nähakse ette meetmed veekaitse eesmärgi saavutamiseks või säilitamiseks, aga ka veekaitse eesmärgist tulenevate erandite kohaldamise teave. Erandeid on vaja kohaldada siis, kui veekogumi hea seisund jäetakse teadlikult saavutamata.

Artiklis käsitletakse veekaitse eesmärgi erandeid, seda üksnes ulatuses, mis on seotud arendustegevuse elluviimisega.

Arvestades arendustegevuse keerukust, on materiaal- ja menetlusnormide selgus esmaseks eelduseks, et haldusmenetluse käigus tehtavad otsused oleksid kõigile osalistele arusaadavad ja eri huvid kaitstud. Artiklis kaardistatakse õigusaktidest tulenevad nõuded, millele peab arendustegevus vastama, et tegevus oleks kooskõlas veekaitse eesmärkidega. Lisaks antakse artiklis hinnang, missuguses menetlusetapis ja millises ulatuses tuleks arendustegevuse vastavust veekaitse eesmärgile kontrollida, et see oleks kooskõlas VRD-ga ning et seejuures oleks arvestatud avalike huvide ja arendaja ootustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse