Menüü

Planeerimine ja planeeringute keskkonnamõju hindamine: mida uut tõi Riigikohtu lahend Hiiu mereplaneeringu kohtuasjas?

Autor:
Number 2019/5
Lk 334-342

Kokkuvõte

2018. aasta suvel tegi Riigikohus otsuse Hiiu mereplaneeringu kohtuasjas. Asjas vaidlustatud planeeringuga määrati kindlaks alad Hiiumaa rannikumeres, kuhu võib edaspidi kaaluda meretuuleparkide rajamist. Põhiprobleemina settis asjas välja küsimus selle kohta, kas keskkonnamõju strateegiline hindamine andis otsustajale piisavalt teavet õiguspärase planeerimisotsuse tegemiseks. Kuidas leida optimaalne tasakaal tuuleenergia tootmise ja merekeskkonna kaitse huvide vahel? Kuhu ja kuidas tuulepargid meres rajada, et nende mõju oleks aktsepteeritav? Keskne roll nendele küsimustele vastuse leidmisel on keskkonnamõju strateegilisel hindamisel.

Artiklis selgitatakse lähemalt, mis on keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse eesmärgid, kuidas hinnata kõrgema tasandi strateegiliste otsuste mõju keskkonnale (sh Natura võrgustiku aladele) ja millist abi pakub sellele küsimusele vastuse leidmisel Riigikohtu lahend. Samuti uurib autor, millised on avamere tuuleparkide planeerimise iseärasused ning kas on alust suhtuda ettevaatlikult Hiiu mereplaneeringu kohtuotsuses tehtud järelduste otsesesse ülekandmisse maismaaplaneeringute koostamisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse