Menüü

Kokkuvõte

Territoriaalsust peetakse rahvusvahelise õiguse keskseks mõisteks, mille läbi mõistetakse nii jurisdiktsiooni kui ka suveräänsuse olemust. Territoriaalne suveräänsus viitab riigi kontrollile oma territooriumi üle. See kohaldub ka küberruumis. Arusaamad selles osas, kuidas piiritleda täidesaatvat jurisdiktsiooni küberruumis, on aga erinevad. Käesolevas artiklis uuritakse täidesaatva jurisdiktsiooni piiritlemist piiriülese kaugläbiotsimise puhul. Sealjuures peetakse kaugläbiotsimise all silmas läbiotsimist, mida toimetatakse (arvuti)süsteemis ning mida laiendatakse läbi selle (arvuti)süsteemi teistesse mujal asuvatesse (arvuti)süsteemidesse või mida viiakse läbi kriminaalmenetlust toimetavate uurimisasutuste (arvuti)süsteemide kaudu. Artikkel analüüsib, kas piiriülene kaugläbiotsimine kujutab endast täidesaatva jurisdiktsiooni piiriülest teostamist ning kas seda saab seeläbi vaadelda teise riigi territoriaalse suveräänsuse rikkumisena; samuti kas ja kuidas mõjutab nimetatud teostamist andmete asukoha määramatus. Kuigi käesolev artikkel keskendub menetlustoimingutest ainult kaugläbiotsimisele, on täidesaatva jurisdiktsiooniga seotud problemaatika oluline kõigi piiriülese iseloomuga menetlustoimingute kontekstis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse