Menüü

Kokkuvõte

Viimastel aastakümnetel on järjest rohkem hakatud tähelepanu pöörama alaealistega seotud kriminaalasjade menetlemise iseärasustega arvestamisele. Lapse huvisid ja õigusi on oluline järgida kriminaalmenetluse käigus, sh lapse ülekuulamisel. Artiklis tutvustatava uuringu eesmärk oli anda hinnang, milline on seksuaalse väärkohtlemise ning perevägivalla kriminaalasjades alaealiste kannatanute ülekuulamise praktika aastatel 2013–2014 ning kuidas vastab ülekuulamine kriminaalmenetluse seadustikus sätestatule ning struktureeritud küsitlemismeetodite juhtnööridele. Keskenduti lapsesõbraliku menetluse järgimise põhimõtete ning alaealise kannatanu erikohtlemise erisustele kriminaalmenetluses; erialaspetsialistide pädevusele alaealiste ülekuulamisel; ja ülekuulamise korralduslikele aspektidele.

Kokku töötati läbi kümme alaealistega läbi viidud videoülekuulamise transkriptsiooni. Ülekuulamised olid läbi viidud aastatel 2011 kuni 2014. Analüüsitud juhtumites oli ülekuulatud laste keskmine vanus 10 aastat, vanuse varieeruvus 5 kuni 17; 5 last olid poisid ja 5 tüdrukud. Uuringu tulemustest selgub, et esineb probleeme struktureeritud küsitlemismeetodite praktikasse rakendamisel ning ülekuulamise kvaliteet sõltub küsitleja oskustest. Seega oleks oluline menetlejatele anda nende tegevusest pidevat individuaalset tagasisidet eelkõige lähtuvalt struktureeritud küsitlemismeetodite juhtnöörides sätestatust. Näiteks alaealiste küsitlemisel juba kogenumad uurijad saaksid oma teadmisi ja kogemusi vähem kogenud kolleegidele edasi anda kovisiooni käigus nii videosalvestatud ülekuulamisi vaadates kui ka küsitud küsimusi vastavalt ülekuulamise transkriptsioonile analüüsides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse