Menüü

Kokkuvõte

19. märtsi 2012. a määruses haldusasjas 3 3 1 87 11 (nn Ihasalu maardla lahend) selgitas Riigikohus üksikisikute kohtusse pöördumise õigust keskkonnaasjades ning tõlgendas Århusi konventsiooni kaebeõigust puudutavaid sätteid, samuti peatus põgusalt isikute ühenduste kaebeõigusel. Käesolevas artiklis esitatakse mõned kommentaarid selle kohtulahendi kohta. Erilist tähelepanu pööratakse kohtuliku kontrolli ulatuse sõltuvusele kaebeõiguse alusest, millele kohtusse pöördumisel tuginetakse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse