Menüü

Kokkuvõte

Reklaamiseaduse § 14 lõige 1 keelustab advokaatide ja advokaadiühingute reklaami, mis vastavalt sama seaduse § 2 lõike 1 punktile 3 on mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil avalikustatud teave. Reklaamiseaduse § 14 lõike 2 järgi ei loeta reklaamiks advokaadi nime, tegevusvaldkonna, senise tegevuse, akadeemiliste kraadide, tööaja, õigusteenuste hinnakirja, büroo aadressi ja sidevahendite numbrite avalikkusele teatavakstegemist. Ehkki majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu menetlemise käigus 2010. aastal tõstatati küsimus advokaatide reklaamikeelu kooskõla kohta nii teenuste direktiivi kui ka ettevõtlusvabadusega, said reklaamikeelu säilitamisel otsustavaks pigem poliitilised kui õiguslikud kaalutlused. Need kaalutlused ei ole aga autori arvates veenvad reklaamikeelu kahtluse alla seatud õiguspärasuse kontekstis.

Artikkel käsitleb advokaatide reklaamikeeluga seonduvaid probleeme ning annab hinnangu kehtiva keelu õiguspärasuse kohta. Jättes välistamata, et reklaamiseaduse § 14 lõige 1 võib riivata ka teisi põhiõigusi, analüüsib artikli esimene osa reklaamipiirangu võimalikku puutumust ja kooskõla ettevõtlus- ning väljendusvabadusega. Artikli teine osa käsitleb reklaamikeelu kooskõla teenuste direktiivi artikliga 24, mille kohaselt on liikmesriigid kohustatud kõrvaldama kõik täielikud keelud, mis on seotud reguleeritud kutsealade kaubanduslike teadaannetega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse