Menüü

Kokkuvõte

Uues töölepingu seaduses on saladuse hoidmise kohustust ja konkurentsipiirangut kehtiva töölepingu seadusega võrreldes põhjalikumalt reguleeritud ning tehtud on ka mõned olulised muudatused. Artiklis keskendutakse nende töötaja kohustuste sisule ja kehtivuse tingimustele, et hinnata, kas ja kuivõrd kõrvaldab uus regulatsioon kehtiva õiguse probleemid ning annab töölepingu pooltele vajalikud käitumisjuhised.

Saladuse hoidmise kohustuse osas on olulisemaks muudatuseks see, et uue seaduse kohaselt on töötaja konfidentsiaalsuskohustus seadusjärgne kohustus, mille kehtestamiseks ei ole vaja poolte kokkulepet. Pärast töölepingu lõppemist säilib saladuse hoidmise kohustus võlaõigusseaduse § 625 lõike 2 järgi ulatuses, mis on vajalik tööandja õigustatud huvide kaitseks. Erinevalt praegu kehtivast õigusest ei ole pooltel vaja selles eraldi kokku leppida.

Konkurentsipiirangu osas täpsustab uus töölepingu seadus selle piirangu ulatust, sätestades, et konkurentsipiirangu võib kehtestada eelkõige kliendisuhete ja salajase info kaitseks. Uue seaduse kohaselt peab konkurentsipiirang olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud. Seadusesse on sisse kirjutatud ka seni kohtupraktikas välja öeldud põhimõte, et pärast töölepingu lõppemist kehtiva konkurentsikeelu eest makstava eritasu suurus peab olema õiglane ja kompenseerima töötaja töökohavaliku piirangu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse