Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu liikmesus paneb Eestile kohustusi: peame suutma oma õigussüsteemi üle võtta Euroopa Ühenduse õiguse, sh riigihanke reeglid. Käesoleva aasta 1. mail jõustunud riigihangete seadusega võeti üle uued riigihankemenetluse koordineerimise direktiivid 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Uute direktiivide vastuvõtmise üheks põhjuseks oli Euroopa Kohtu arendatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhimõtetele tuginev pretsedendiõigus. Direktiivide aluseks olevaid asutamislepingust tulenevaid printsiipe on vaja silmas pidada direktiivide ülevõtmisel ja seejärel ülevõetud õiguse rakendamisel. Oluliseks printsiibiks on seejuures konkurentsi tagamise põhimõte. See põhimõte on ühtlasi riigihangete seaduse aluseks.

Printsiibid ei ole olulised üksnes direktiividest üle võetud õiguse õigeks kohaldamiseks, vaid printsiipe tuleb arvestada ka Euroopa Ühenduse riigihankedirektiivide reguleerimisalasse mittekuuluvate hangete puhul. Selline on Euroopa Kohtu seisukoht. See tähendab, et ka siseriiklikku riigihankeõigust tuleb luua ja kohaldada Euroopa Ühenduse riigihankeõiguse printsiipe, sh konkurentsipõhimõtet arvestades. Käesoleva artikli peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade sellest, millise sisu on konkurentsi tagamise põhimõttele andnud Euroopa Kohus ja kohtujuristid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse