Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 220 kohaselt on Euroopa Kohtu ülesandeks tagada, et asutamislepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel peetakse kinni seadusest. Seega on kohtul oluline osa keskkonnaõiguse tõlgendamisel ja arendamisel. Käesolevas artiklis antakse ülevaade Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu praktika mõningatest põhijoontest keskkonnaasjades. Artiklis ei kaardistata Euroopa Kohtu lahendeid tervikuna, sest keskkonnaalase kohtupraktika maht on selleks liiga ulatuslik. Mõnede subjektiivselt välja valitud otsuste kaudu selgitab autor kohtu mõju Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide keskkonnaõiguse arengule.

Pärast põgusat statistiliste andmete käsitlemist tutvustatakse eri otsuste alusel Euroopa Kohtu jõupingutusi kodaniku ja halduse huvide, Euroopa Ühenduse institutsioonide ja liikmesriikide huvide ning keskkonnakaitse ja muude, eelkõige majandushuvide tasakaalustamiseks. Seejärel keskendutakse kohtu püüdlustele tõlgendada keskkonnakaitse huvides õigust uutmoodi ning analüüsitakse poliitilisi otsuseid ja õigusküsimusi, mille kohta Euroopa Kohus ei ole seni arvamust avaldanud. Kokkuvõttes tuuakse välja olulisemad järeldused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse