Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 293 (endine art 220) kohustab liikmesriike tegema koostööd, et tagada äriühingute vastastikune tunnustamine, juriidilise isiku staatuse säilitamine äriühingu asukoha üleviimisel ühest riigist teise ning eri riikide seadustega reguleeritud äriühingute ühinemise võimalus.

Äriühingute vastastikuseks tunnustamiseks võtsid 1968. aastal tollased kuus liikmesriiki vastu konventsiooni, kuid see konventsioon ei ole tänaseni jõustunud. Äriühingute asukohavahetuse reguleerimiseks on kavas võtta vastu 14. äriühinguõiguse direktiiv, kuid selle eelnõuga ei tegelda hetkel aktiivselt.

Äriühingute vastastikuse tunnustamise ning nende piiriülese liikumisega on mitmes kaasuses tegelenud ka Euroopa Kohus. Artikkel esitab kokkuvõtte olulisematest Euroopa Kohtu lahenditest selles valdkonnas ja kohtulahenditest tulenevad järeldused. Autor on seisukohal, et kohtupraktika olemasolu ei võta siiski ära vajadust normatiivsete reeglite järele ega saa neid reegleid täielikult asendada. Eesti osas leiab autor, et asjakohase direktiivi vastuvõtmise kavatsust arvestades oleks ilmselt ennatlik hakata enne direktiivi vastuvõtmist neid küsimusi lahendama. Samas ei saa jätta täitmata Euroopa Kohtu lahendites toodud põhimõtteid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse