Menüü

Kokkuvõte

Konkurentsiõiguse eesmärk on tagada toimiv konkurents. Selle eelduseks on, et turul tegutsevatel ettevõtjatel ei ole liigset turujõudu, mis võimaldaks neil konkurentide reaktsiooni kartmata tõsta hindu, langetada toodangu kvaliteeti, pärssida arendustegevust jne. Konkurentsiseadus võimaldab keelata koondumise, „kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu“ (§ 22 lg 3). Samas eeldab niisugune regulatsioon, et konkurentsiõigust rakendav amet suudab eelnevalt hinnata, milliseks osutub plaanitava koondumise mõju konkurentsiolukorrale. Eesti Konkurentsiamet määratleb selleks esmalt asjaomase turu, kus koondumise osalised tulevikus tegutsema hakkavad. Asjaomase turu mõistel on seega koondumiste kontrollis keskne tähendus, sest koondumisele antud hinnang sõltub sageli sellest, kuidas turg määratletakse.

Artiklis antakse esmalt ülevaade asjaomase turu mõiste kohast koondumiste kontrolli menetluses ning selgitatakse, kuidas turu määratlemine on vaheetapiks turujõu mõõtmisel. Seejärel eritletakse asjakohase turu mõõtmeid – tooteturgu ja geograafilist turgu –, käsitletakse lühidalt turu määratlusega seotud probleeme ning kirjeldatakse asjakohase turu mõiste kasutamise alternatiive. Viimaks võetakse kriitilise vaatluse alla Eesti Konkurentsiameti praktika turgude määratlemisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse