Menüü

Kokkuvõte

Ajakirjanduse konfidentsiaalsete ehk varjatud allikate kaitse on ajakirjandusvabaduse tagatis, mille põhiõiguslikuks aluseks on sõna- ja teabevabadus. Allikakaitse üldiseks eesmärgiks võib pidada avalikkuse teavitamist olulistest riigi- ja ühiskonnaelu küsimustest ning üldsuse kontrolli avaliku võimu teostamise üle.

Allikakaitse ei ole piiramatu õigus. Selle piiriks on väljendusvabaduse piiranguklauslis nimetatud õigushüved, eelkõige õigusemõistmise huvi, mis võib nõuda allika väljaandmist, kui see on vajalik tõe tuvastamiseks raskes kriminaalasjas. Allikakaitse tagamisega kaasneb selle õiguse kuritarvitamise oht, mis väljendub konfidentsiaalse allika kontrollimatuses ja informatsiooni objektiivsuse vähenemises.

Analüüsides allikakaitse regulatsiooni Eestis, asub autor seisukohale, et allikakaitse Eestis ei vasta põhiseadusele ja Euroopa standardile. Kohtumenetluse seadustega tuleks kindlaks määrata ajakirjanduse konfidentsiaalsete allikate avaldamiseks kohustamise ning nende allikate muul viisil väljaselgitamise alused ja kord. Menetlusseaduste täiendamisel on oluline arvestada elektroonilise jälgimise võimalusi ja tasakaalustada neid kohaste meetmetega, et õiguslik allikakaitse saaks täita oma eesmärki tänapäevases meediakeskkonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse