Menüü

Kokkuvõte

Artiklis tutvustatakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt 29. mail 2000 vastu võetud ja 31. mail 2002 jõustunud maksejõuetusmenetluse määruse nr 1346/2000 järgi juriidiliste isikute esmase pankrotimenetluse algatamisega seotud probleeme.

Asjakohaste kohtulahendite ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide erialakirjanduse tutvustamise kaudu otsib autor vastust küsimusele, mida tuleks maksejõuetusmenetluse määruses mõista põhihuvide keskme ja menetluse algatamise all; kuidas põhihuvide keset kindlaks määrata ning kuidas lahendada positiivset jurisdiktsioonide konflikti, kus mitme riigi kohtud peavad võlgniku põhihuvide keskmeks just oma riigi territooriumi. Käsitletakse ka küsimust, kas menetluse algatamise otsuseks tuleks maksejõuetusmenetluse määruse mõttes pidada pankrotimenetluse algatamise määrust või ajutise halduri määramist. Uuritakse, kas oleks vajadust regulatsiooni järele, mis kohustaks maksejõuetusmenetlust algatavat kohut märkima menetluse algatamise otsusesse avatud menetluse liigi. Põgusalt tutvustatakse ka INSOL Europe ja Cimejes GmbH koostöös loodud andmebaas Euroopa Liidu liikmesriikides maksejõuetusmenetluse määruse alusel tehtud kohtulahenditest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse