Menüü

Kokkuvõte

Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmeteks on praegu 12 riiki, mis varem kuulusid NSV Liitu. Sellega on määratud ka praeguste suveräänsete riikide etnopoliitiline olukord, sest NSV Liidu siseste migratsiooniprotsesside tõttu on paljude rahvuste esindajad saanud vähemuseks mõnes SRÜ riigis. Artiklis otsitakse vastus küsimusele, millist kaitset pakub nendele vähemustele SRÜ. Lugejale antakse ülevaade SRÜ asutamisdokumentide ja SRÜ inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni vastavatest sätetest ning SRÜ vähemusrahvustesse kuuluvate isikute õiguste kaitse konventsioonist. Autor asub seisukohale, et kuigi need aktid sätestavad põhilised rahvusvaheliselt tunnustatud vähemusrahvuste õigused, jääb inimõiguste ja vähemusrahvuste kaitse SRÜ-s pigem passiivseks. Eraldi leiab artiklis käsitlemist vähemusrahvuste õiguskaitsesüsteemi järelevalve, mille vähest efektiivsust peab autor põhiliseks SRÜ vähemusrahvuste kaitse puuduseks. Sellega seonduvalt peatutakse artiklis võimalusel suurendada SRÜ majanduskohtu rolli vähemusrahvuste kaitsel. Eraldi käsitlemist leiavad mõningad vähemusrahvuste kaitset puudutavad kohtulahendid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse