Menüü

Kokkuvõte

Artiklis antakse ülevaade materiaalõiguse rikkumistest, mis võivad olla kohtuotsuse kassatsiooni korras tühistamise aluseks kriminaalasjades. Autor ei käsitle kõiki võimalikke materiaalõiguse rikkumisi, sest nende konkreetsete õiguslike vigade hulk, mis võivad endast kujutada materiaalõiguse ebaõiget kohaldamist, on määramatu. Selle asemel on artiklis analüüsitud valdkondi, milles kassatsioonikohtu kontroll madalamate astme kohtule lahendite üle võib olla tavalisest piiratum – vaadeldakse määratlemata õigusmõistete sisustamise ning teo õigusjärelmite määramise kontrollimist. Seejuures on tuginetud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 1993.–2002. aasta lahendite analüüsile, millest illustratiivsemad on artiklis ka esile toodud. Lähtudes Eesti ja Saksa kriminaalmenetlusõiguse suhtelisest sarnasusest kassatsioonimenetluse osas, on esitatud ka ülevaade Saksa kriminaalmenetluse teooriast ja kohtupraktikast, mis on läbi teinud väga pika kujunemiskäigu ja mis autori arvates võiksid mõneti olla eeskujuks Eesti kriminaalasjade kassatsioonimenetluse arengule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse