Menüü

Kokkuvõte

Tööõiguse üldtunnustatud reeglite kohaselt lähevad ettevõtte üleminekul kõik töösuhetest tulenevad õigused ja kohustused üle omandajale ning on keelatud töötajatega töölepingute lõpetamine ülemineku tõttu on. *1 Kuna ettevõtte üleminek võib toimuda väga erinevatel õiguslikel alustel (müügi-, rendi-, litsentsi-, fransiisingleping; samuti võivad võõrandja ja omandaja vahel lepingulised suhted puududa), siis pole päris selge, kas alati lähevad niisugusel juhul üle ka töötajad. See valdkond on põhjustanud mitmeid kohtuvaidlusi Eestis ning on üks vaieldavamaid küsimusi ka Euroopa Liidu tööõiguses.

Euroopa Kohus annab oma vastavates lahendites tõlgendusi direktiivile 77/187/EMÜ „Äriühingute, ettevõtete või nende osade *2 üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta“ *3 , mida on muudetud direktiiviga 98/50/EÜ. *4 Direktiivi 77/187/EMÜ artikkel 1 lõige 1 punkti a järgi kohaldatakse seda direktiivi äriühingu, ettevõtte või nende osade üleminekul ühelt tööandjalt (võõrandajalt) teisele tööandjale (omandajale) legaalse ülemineku või ühinemise tagajärjel. Direktiivi artikkel 1 lõige 1 punkti b järgi on üleminekuga tegemist juhul, kui üle läheb majandusüksus, mis säilitab oma identiteedi, s.o ressursside organiseeritud grupeering, mille eesmärk on tegeleda majandustegevusega, sõltumata sellest, kas see on tema pea- või kõrvaltegevus. Direktiiv kehtib majandustegevusega tegelevate avalik- ja eraõiguslike ettevõtete suhtes, olenemata sellest, kas nad tegutsevad kasu saamise eesmärgil või mitte (art 1 lg1 p c).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse