Menüü

Euroopa ühenduste kohtu otsuste kirjutamise vormist ja stiilist

Autor:
Number 1999/4
Lk 208-210

Kokkuvõte

Ajendatuna Uno Lõhmuse artiklist infolehes „Õigus teada“, milles kirjeldatakse erinevate maade kõrgemate kohtute otsuste stiilisi eripärasid, käsitleb käesolev kirjutis Euroopa Ühenduste Kohtu (Court of Justice of the European Communities) otsuseid.

Euroopa Ühenduste Kohus on tegutsenud alates Euroopa ühenduste loomisest alalise kohtuna. Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 164 on kohtu ülesandeks tagada, et asutamislepingu tõlgendamisel ja kohaldamisel peetaks kinni seadusest. Euroopa Ühenduste Kohtu jurisdiktsioon ja menetlus on sätestatud asutamislepingu artiklites 164–188, kohtu põhikirjas*1 ja kodukorras.*2 Vaatamata 46-le tegevusaastale võib öelda, et võrreldes teiste Euroopa riikide kohtutega, on Euroopa Ühenduste Kohus suhteliselt noor, aga taasiseseisvunud Eesti Vabariigi kohtute kõrval siiski tunduvalt staažikam. Euroopa Ühenduste Kohus erineb teiste riikide kõrgematest kohtutest esmalt oma mitmerahvuselise ja -keelse koosseisu ja erilise jurisdiktsiooni poolest. Käesolevas artiklis vaadeldakse aga eelkõige tema otsuste vormilist ja stiililist poolt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse