Menüü

Kokkuvõte

Eesti põhiseaduse (edaspidi PS) rahvusvahelist õigust puudutavate sätete analüüsimine ei ole mõeldav ilma rahvusvahelisi suhteid ja nende normeerimist üldisemalt käsitlemata. Seega on otstarbekas käsitleda mõlemaid koos.

Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseadus käsitleb välissuhteid ja välislepinguid IX peatükis. Paragrahvide 120–123 sätted ei ole aga ammendavad, sest välissuhteid laiemas mõttes on käsitletud ka põhiseaduse teistes osades. Nii näiteks sätestab § 3 muuhulgas: „rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.“

Riigikogu pädevusesse kuulub § 65 järgi rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimine ja denonsseerimine (lg 4) ning avalduste ja deklaratsioonidega teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide poole pöördumine (lg 11).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse