Menüü

Kokkuvõte

Niisugust nimetust kandis üleriigiline nõupidamine, mis toimus Kriminaalpreventsiooni Nõukogu korraldusel 15. mail 1996 Rahvusraamatukogu konverentsisaalis. Nõupidamine korraldati vastavalt nõukogu 1996. aasta kinnitatud tegevussuundadele ning selle eesmärgiks oli teavitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke kuritegevuse olukorrast riigis, väljendada seisukohta, et õiguskorra tagamine on Vabariigi Valitsuse tegevuse üks prioriteete, samuti teadvustada nii ametnikele kui ka avalikkusele, et kuritegude ärahoidmine ja tõkestamine ei ole üksnes politsei ja teiste õiguskaitseasutuste ülesanne. Võitlus kuritegevuse kui ühiskondliku probleemiga on kogu ühiskonna ülesanne.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse