Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1043 kohaselt tuleb hüvitada vaid õigusvastaselt tekitatud kahju. Isiklike õiguste kahjustamise korral sätestab õigusvastasuse eeldused VÕS § 1046.

Artiklis antakse esmalt sissejuhatav ülevaade VÕS § 1046 seosest põhiseadusega. Avatakse väljendusvabaduse ning au ja hea nime olemuslik vastasseis. Järgnevalt defineerib autor termini „formalism“ ja selgitab, miks ei saa väljendusvabadust piirata formaalsete kriteeriumite kaudu nagu vulgaarne ja solvav kõne. Seejärel analüüsitakse VÕS § 1046 vastuolulist sõnastust ning vaadeldakse VÕS § 1046 vastuolulise sõnastuse mõju õiguspraktikale ja formalistliku õiguspraktika võimalikku mõju VÕS § 1046 loomisel. Autor on seisukohal, et Eesti õiguskirjanduses dogmaatiliseks kujunenud väide, nagu teadlik ja vulgaarne solvang oleks iseenesest juba õigusvastane, on rajatud valele alusele ja on põhjendamata. Lõpetuseks otsib autor vastust küsimusele, kuidas eristada õiguspärast tahtlikult solvavat ja vulgaarset väärtushinnangut ning õigusvastast tahtlikult solvavat ja vulgaarset väärtushinnangut selliselt, et eristus ei oleks meelevaldne ega sisaldaks vastuolusid, mis loovad ebaõiglust ja õiguse subjektide ebavõrdset kohtlemist. Seejuures tugineb ta Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse