Menüü

Kokkuvõte

Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 131 lõike 1 järgi saavad autorid oma varalisi autoriõigusi teostada kas iseseisvalt või kollektiivselt ehk kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu. Autoriõiguste kollektiivseks teostamiseks on neli võimalust: vabatahtlik, kohustuslik, laiendatud ja kohustuslik laiendatud autoriõiguste kollektiivne teostamine.

17. aprillil 2019 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/789, millega kehtestatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ja muudetakse direktiivi 93/83/EMÜ (KabSat2-direktiiv). Direktiiv sisaldab mitut olulist autoriõiguste kollektiivset teostamist reguleerivat sätet.

Käesolevas artiklis analüüsivad artikli autorid, kas KabSat2-direktiiv lihtsustab autoriõiguste kollektiivset teostamist Eestis. Põhitähelepanu on artiklis pööratud KabSat2-direktiivi artiklis 4 ettenähtud õiguste kohustusliku laiendatud kollektiivse teostamise mudelile. Võrdlevalt on artiklis käsitletud kehtivat AutÕS-i eesmärgiga leida vastus küsimusele, milliseid muudatusi oleks AutÕS-s vaja teha KabSat2-direktiivi artikli 4 ülevõtmiseks Eesti õigusesse. Artikli autorid analüüsivad samuti, kas Eestis oleks põhjendatud näha autoriõiguste kohustuslik laiendatud kollektiivne teostamine ette ka KabSat2-direktiivi artikli 8 lõikes 1 sätestatud otseedastuse korral levitajatele litsentsi andmisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse