Menüü

Inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste ja nende kaubandusliku kasutamise väidetav vastuolu avaliku korraga. Eesti patendiõiguse näide

Number 2020/5
Lk 389-400

Kokkuvõte

Pluripotentsed tüvirakud on tüvirakud, millel on võime toota organismi mis tahes tüüpi rakke, kuid nad ei ole võimelised tootma trofoblasti. Pluripotentsed on inimese embrüonaalsed tüvirakud, samuti indutseeritud pluripotentsed tüvirakud ning partenogeneetilised tüvirakud.

Tüviraku-uuringud nõuavad suuri rahalisi investeeringuid. Selleks et biotehnoloogia-ettevõtted oleksid valmis nimetatud valdkonda investeerima, tuleb neile pakkuda midagi selle eest vastutasuks – patendikaitse saamise võimalus loodud leiutistele on üks viis, kuidas investeerimist selles valdkonnas soodustada. Samas ei saa ära unustada, et inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste loomisel kasutatakse inimpäritolu materjali. Seetõttu tekib küsimus, kas niisuguste leiutiste patentimine peaks olema lubatud või on avalikust korrast tulenevaid argumente, mis annaksid alust selliste leiutiste patentimist keelata.

Autor otsib artiklis vastust küsimusele, kas inimese pluripotentsete tüvirakkudega seotud leiutiste patentimine on Eesti patendiseaduse (PatS) § 7 lõike 1 punktis 1 sätestatud avaliku korra üldpiirangu ja PatS § 7 lõike 2 punktis 3 sätestatud inimembrüo erandi alusel välistatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse