Menüü

Kokkuvõte

1. jaanuaril 2015 jõustusid revisjonikomisjoni töö tulemusena laiaulatuslikud karistusseadustiku (KarS) muudatused. Revisjon tõi kaasa kaks muudatust ka KarS §-s 118 („Raske tervisekahjustuse tekitamine“), millest üks seisnes selles, et lõikesse 1 lisati uue, seitsmenda punktina koosseisuline tagajärg surm. Seletuskirja selgituste kohaselt vastutab KarS § 118 lõike 1 punkti 7 järgi isik tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud surm, kusjuures KarS § 118 lõike 1 punktis 7 nimetatud teo omistamine toimepanijale toimub KarS § 19 alusel enamohtliku tagajärjena. Tahtlikult surma põhjustamine on ka pärast revisjoni jätkuvalt karistatav olenevalt asjaoludest kas KarS § 113 või § 114 järgi.

Tänaseks on esile kerkinud kaks märkimisväärset probleemi. Esiteks tekkis pärast 1. jaanuari 2015 küsimus, kas seadusandja muutis KarS § 118 lõikesse 1 punkti 7 lisamisega KarS § 118 lõike 1 punktide 1‒6 subjektiivset koosseisu või muutus üksnes sellekohane kohtupraktika. Teiseks, millised ikkagi on praegu nõuded KarS § 118 lõike 1 punktide 1‒6 subjektiivse koosseisu kohta. Kui esialgu näis kohtupraktika hoogsalt liikuvat KarS § 19 rakendamise suunas, siis Riigikohtu kriminaalkolleegiumi viimaseid lahendeid lugedes tekib kahtlus, kas mindud ei ole mitte revisjonieelsesse aega tagasi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse