Menüü

Riigivara otsustuskorras hoonestusõigusega koormamine ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Kas riigivara selline valitsemisviis on läbipaistev?

Kokkuvõte

Riigivara kasutamiseks andmine, iseäranis menetluskord selle otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks, on viimaste aastate jooksul muutunud üha aktuaalsemaks seoses tuuleparkide arendamisega riigimaadel. Kuivõrd vastavasisulised õigusvaidlused on sagenenud, küsitakse siinses artiklis, kas riigile kuuluvatele kinnisasjadele hoonestusõiguse otsustuskorras seadmine ikka toimub läbipaistvas ja konkurentsile avatud haldusmenetluses, lähtudes ühtlasi riigivaraseaduses sätestatud põhimõtetest valitseda riigivara eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult, maksimeerida tulu ja vältida võimalikku kahju tehingute tegemisel riigivaraga.

Artiklis analüüsitakse nii olemasolevat kui ka plaanitavat regulatsiooni riigivara otsustuskorras hoonestusõigusega koormamisel. Näidete abil Aidu ja Tootsi tuuleparkide kaasustest tuuakse välja praeguse haldusmenetluse kitsaskohad ja saadud õppetunnid. Riigivara otsustuskorras hoonestusõigusega koormamise olemasolevat ja plaanitavat regulatsiooni ettevõtluskeskkonna arendamiseks Eesti majandusarengule oluliste investeeringute tegemiseks kõrvutatakse ehitustööde kontsessiooni instituudiga. Autor jõuab järelduseni, et riigihankeõiguse standardeid saaks ja tuleks rakendada ka riigivara hoonestusõigusega koormamise menetluses, et tagada riigivara kasutamiseks andmine läbipaistvalt, avatud konkurentsis ja riigile tulusaimal moel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse