Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 107 lõikest 1 tuleneva üldpõhimõtte järgi on Euroopa Liidu liikmesriikidel keelatud osutada ettevõtjatele ükskõik millisel kujul riigi ressurssidest tulenevat abi, mis vastab riigiabi tunnustele. Teatud situatsioonides võib ettevõtja abistamine olla siiski vajalik, näiteks kui vabal konkurentsil põhinev turg ei toimi või kui abi osutamata jätmisega kaasneksid rasked tagajärjed piirkonna majandusarengule. Selle jaoks on ELTL artikli 107 lõikes 3 sätestatud erandid, mis annavad Euroopa Komisjonile pädevuse teatud kriteeriumitele vastavat riigiabi siiski heaks kiita.

Ühisturu efektiivne toimimine sõltub suuresti sellest, kas liikmesriikide poolt osutatav ja komisjoni heakskiidetav riigiabi moonutab ülemääraselt ettevõtjate vahelist konkurentsi. Turgu eriliselt moonutavaks abiks peetakse majandusraskustesse sattunud ettevõtjate toetamist, mida on rahvusliku lennukompanii Estonian Airi päästmiseks muuhulgas teinud ka Eesti. Käesoleva artikli eesmärk on välja selgitada raskustes ettevõtjate abistamise õiguslik raamistik. Artiklis analüüsitakse, kas olemasolev riigiabi hindamise reeglistik võimaldab vältida turumoonutusi, millega kaasnev kahju ühisturule on ebaproportsionaalselt suur võrreldes riigiabi ühiskondliku kasuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse