Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvaheline õigus võib olla killustunud mitmes mõttes, kuid see hõlmab alati mingit konflikti. Lisaks normatiivsetele konfliktidele hõlmab rahvusvahelise õiguse killustatus ka vastuolulist praktikat. Käesolevas artiklis käsitletaksegi just konfliktset praktikat. Täpsemalt analüüsitakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) praktikat. Artiklis püütakse leida vastus küsimusele, kas WTO praktika on killustunud, sh killustunud teiste rahvusvaheliste kohtute ja tribunalide praktikaga võrreldes. Konkreetsemalt käsitletakse käesolevas artiklis rahvusvaheliste lepingute tõlgendamist WTO s.

Õiguskirjanduses on arutatud, kas ja mil määral on rahvusvaheline õigus killustunud ning kas tegemist on pigem positiivse või negatiivse nähtusega. Kuigi rahvusvahelise õiguse killustatus paistab üha süvenevat, ei ole selle põhjuste ja mõju suhtes ühtset seisukohta ning sellele ei ole tänaseni leitud lahendust. Käesoleva artikli valguses võiks küsida, kas üldse on vaja lahendusi leida. WTO-d on kritiseeritud, sest rahvusvahelise kaubandusõiguse vaekogu ja apellatsioonikogu ettekanded on väidetavalt rahvusvahelise õigusega vastuolus. Väga tihti keskendub selline kriitika ainult konkreetsete ettekannete analüüsile. Samas on jäetud käsitlemata, milline on sellise killustumise reaalne mõju rahvusvahelisele kogukonnale ja õigusele tervikuna. Autor tõstatab küsimuse, kas killustatus on praktiline või üksnes akadeemilises kirjanduses esinev teoreetiline probleem.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse