Menüü

Kokkuvõte

Asja lahendamisel tõstatas kohus keskse küsimusena, kas ehitusseadustiku (EhS) § 55 punktis 3 on sätestatud kaalutlusruum kasutusloa andmisest keeldumiseks. Nimetatud sättes on kirjas, et pädev asutus keeldub kasutusloa andmisest, kui ehitis ei vasta ehitusloale või detailplaneeringule, sealhulgas detailplaneeringu elluviimise tegevuskavale. Riigikohus asus seisukohale, et kohalikul omavalitsusel on kaalutlusõigus, kas anda kasutusluba olukorras, kus on esineb vastuolu detailplaneeringuga.

Käesolevas artiklis tuuakse välja kohtupraktika ning erinevad olukorrad, millal on detailplaneeringus sätestatud tingimused loamenetlustes siduvad. Samuti selgitatakse, milliste tingimuste puhul võib rääkida kaalutlusruumist. Siiski on autor seisukohal, et ehitusseadustiku § 55 iseenesest kaalutlusruumi ei paku. Diskretsiooniõigus võib tuleneda detailplaneeringu konkreetsest tingimusest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse