Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu siseturuga kokkusobimatu ja seega Euroopa Liidu õigusega vastuolus oleva riigiabi tagasinõue puudutab kõige otsesemalt abisaajat, kes peab sellise abi koos intressidega tagastama. Samas on ebaseaduslikul riigiabil oluline mõju ka abisaaja konkurentidele ja teistele isikutele, kes kannatavad riigiabi tõttu turul tekkinud konkurentsimoonutuse pärast. Euroopa Komisjon on 2009. aastal andnud välja teatise riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamise kohta liikmesriikide kohtute poolt. Teatises käsitletakse liikmesriikide rolli riigiabi reeglite täitmise tagamisel ning isikute käsutuses olevaid vahendeid oma õiguste kaitseks riigiabi reeglite rikkumisel, sealhulgas kahju hüvitamist. Seejuures tuleb arvestada, et kahju hüvitamine, nagu ka teiste õiguskaitsevahendite rakendamine, sõltub olulisel määral liikmesriigi riigisisestest õigusnormidest. Seejuures peavad liikmesriikide kohtud menetlusnormide rakendamisel arvestama Euroopa Liidu õigusest tulenevate tõhususe ja võrdväärsuse põhimõttega.

Artiklis analüüsitakse kahju hüvitamise nõuet kui ühte võimalikku õiguskaitsevahendit ebaseadusliku riigiabi korral ning antakse hinnang menetluslikele võimalustele ja potentsiaalsetele takistustele kahju hüvitamisel. Seejuures on käesolevas artiklis keskendutud eelkõige abisaaja konkurentide kahju hüvitamise nõuetele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse