Menüü

Kokkuvõte

Lähemas tulevikus on oodata Euroopa Komisjoni poolt 2011. aastal avaldatud uute riigihankedirektiivide ettepanekute vastuvõtmist. Kas aga direktiivide uue kuue puhul on tegu riigihankeõigusliku revolutsiooniga? Ühest küljest on ettepanekuid kirjeldatud kui olulist muudatust peaaegu kõigis riigihanke küsimustes ja riigihankeõiguse põhjalikku moderniseerimist. Teisest küljest kodifitseerivad eelnõud suhteliselt suures osas Euroopa Liidu Kohtu praktikas juba kujundatud õigust.

Artiklis on käsitletud eelnõudest tulenevaid võimalusi (hankija varasema kogemuse arvestamine pakkuja kvalifikatsiooni hindamisel, hankija poolt alltöövõtjatele otse maksmise võimalus ning hankelepingu muutmise selgem ja paindlikum reeglistik), mis autorite hinnangul leevendavad praegu kehtiva riigihangete reeglistiku mitmeid kitsaskohti. Autoritele teeb muret eelnõuga väljapakutud self-cleaning-kontseptsiooni rakendamine. Kuigi kontseptsiooni eesmärk on üllas, saaks sama eesmärki saavutada ka hankijaid vähem koormavate lahendustega. Rangest reeglist pehme erandi tegemine muudab niigi keerulise riigihankemenetluse veelgi keerulisemaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse