Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis on põhitähelepanu koondatud Tartu ülikooli kohtuorganite struktuuri ja asjaajamise arengule 19. sajandil. Esmalt antakse ülevaade ülikooli kohtu tegevuse üldistest alustest ja põhimõtetest, seejärel peatutakse kohtu kompetentsil ja kohtumenetluse korraldusel. Autor annab ülevaate nii 1803. aasta ja 1820. aasta ülikooli põhikirja kui ka 1838. aasta ja 1868. aasta üliõpilasreeglite alusel toimunud kohtumenetlusest. Eraldi käsitletakse ülikooli kohtu sisulist tegevust: palju toimus kohtuistungeid ja vaadati läbi kohtuasju ning milliseid karitusi mõisteti. Lähemalt selgitatakse selliste karistuste olemust nagu kartserikaristus, üliõpilaste nimekirjast kustutamine, väljaheitmine ja väljaheitmine tagasiastumisõiguseta. Põgusat käsitlemist leiab ka tudengite aukohtu ja salajaste aukohtute tegevus. Lõpetuseks peatub autor Tartu ülikooli kohtu tegevuse lõpetamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse