Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on riigihankeid käsitlevate Euroopa Ühenduse sätete põhieesmärk teenuste vaba liikumine ning avatud ja aus konkurents kõikides liikmesriikides. Riigihangete seaduse § 1 kohaselt on seaduse eesmärgiks tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihanke puhul.

Vaieldamatult tagab riigihankeõigus pakkujatele suuremad võimalused kontrollida hankija tegevust. Ometi ei ole riigihankeõiguse eesmärgiks sundida hankijaid ostma kaupu ja teenuseid turult olukorras, kus nad on võimelised kaubad valmistama või teenuseid osutama nn majasiseselt. Euroopa Ühenduse õiguses on seda loogiliselt edasi arendatud ja laiendatud teatud tingimustel hankija õigust riigihankemenetlust mitte kasutada juhtudele, kus teenuse pakkuja / asjade müüja ei ole küll hankija osa, kuid tema eraldatus on üksnes näilik.

Käesolevas artiklis käsitletakse nn majasisese üksuse (ingl k in-house entity) erandit Euroopa õiguses, analüüsitakse 1. mail 2007 jõustunud riigihangete seaduse kooskõla Euroopa Kohtu praktikaga ning konkreetsemalt majasiseseks üksuseks kvalifitseerumiseks vajaliku suhte olemasolu või puudumist AS-i Teede Tehnokeskus näitel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse