Menüü

Kokkuvõte

Karistuslik kahjuhüvitis on Anglo-Ameerika õigusele iseloomulik instituut. Selle all mõistetakse kahjuhüvitist, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult hüvitada reaalselt tekkinud varalist või mittevaralist kahju, vaid lisaks karistada kahju tekitajat ning hoida ära uusi õigusrikkumisi. Mõneti ootamatult on viimasel ajal ka Eesti juristide hulgast kostunud ettepanekuid näha Eesti õiguses ette karistuslike kahjuhüvitiste väljamõistmise võimalus ning seda eelkõige isiklike õiguste rikkumise, näiteks au teotamise puhul. Seda põhjendatakse väitega, et täna ei ole au teotamine Eestis süüteona karistatav ja seetõttu jäävad kannatanud sageli tõhusa õiguskaitseta. Käesoleva artikli eesmärgiks ongi analüüsida karistuslike kahjuhüvitiste olemust, selle instituudi rakendamise võimalikkust ja vajalikkust Eesti õiguses ning seda, kas karistuslike kahjuhüvitiste ettenägemine võiks olla vastuolus meie põhiseaduses sätestatud väärtustega. Eelkõige on autor keskendunud küsimusele, kas karistuslike kahjuhüvitiste rakendamine oleks vajalik isiku au teotamise ja muude isiklike õiguste rikkumise juhtudel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse