Menüü

Aasta 2008 ongi läbi saanud. Järjekordne aastaring sai täis, 366 päeva möödus. Millegipärast teevad enamik meist kokkuvõtteid just aasta lõpus, mitte aga päeva, nädala, kuu või mõne muu ajaühiku möödumisel. Elu lõpus muidugi ka, kuid siis teevad kokkuvõtteid juba teised ja niivõrd, kuivõrd nemad üht võõrast elu näevad. Nii et endale jäävad siiski aasta lõpud.


Milline oli 2008. aasta Juridicale? Me tõime lugejani 74 artiklit kokku 68-lt autorilt. Rohkem kui ühe artikli avaldasid sel aastal 7 autorit: Jaan Sootak avaldas tervelt viis artiklit, Elina Elkind, Evelyn Tohvri, Hent Kalmo, Mari Ann Simovart, Rein Tiivel ja Sirje Saan tõid meie vahendusel lugejani kaks artiklit. Varasemate aastatega võrreldes oli suhteliselt suur tõlkeartiklite arv – neid oli koguni kuus. 9 artiklit ilmus uues, 2008. aastal alguse saanud rubriigis <i>Speculum practici</i>. Seega võib kindlalt öelda, et uus rubriik on edukalt käivitunud. 2008. aastal olid selles rubriigis valitsevaks kriminaalõiguse ja -menetluse teemad. Jääb loota, et uuel aastal on nendele teemadele lisaks huvitavat praktikat ka muudes õigusvaldkondades.


Nii nagu igasugune liigitamine on alati tänamatu töö, on seda ka artiklite õigusvaldkondadesse jaotamine. On ju harva selliseid kirjatöid, mis seonduvad vaid ühe õigusvaldkonnaga. Siiski võib öelda, et 2008. aasta oli Juridicas eelkõige sanktsiooniõiguse aasta. Nimelt avaldasime 22 karistusõiguse ja kriminaalmenetluse teemalist artiklit 20-lt autorilt. Kindlasti mängib oma osa juba mainitud asjaolu, et paljuski just sanktsiooniõigusest kirjutavate autorite toel sai alus pandud Juridica uuele rubriigile. Kuid ka ilma selleta olid eriti karistusõiguse teemad möödunud aastal enim esindatud.


2008. aasta majanduslanguse olukorras on mõneti märgiline, et teine selle aasta populaarsem Juridica teema oli maksejõuetusõigus. Selleteemalisi artikleid oli tervelt 9. Erinevalt sanktsiooniõigusest ei olnud need artiklid aga aasta peale ühtlaselt ära jaotunud, vaid leidsid avaldamist spetsiaalselt pankrotiõigusele pühendatud numbris (Juridica 2008/6). Selle suhteliselt siiski marginaalse õigusharuga suutis konkureerida vaid selline ulatuslik õigusvaldkond nagu võlaõigus oma 9 artikliga, millest enamiku moodustasid lepinguvälistele võlasuhetele keskendunud artiklid (7 artiklit). Lepinguväliste võlasuhete teemalisteks artikliteks liigitasin ka 2008. aastal laineid löönud väljendusvabaduse ja selle piiramise teema (3 artiklit), mille oleks aga samahästi võinud paigutada ka riigiõiguse – põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste – alla. Praeguse liigituse kohaselt jäi riigiõigust 2008. aastal esindama kõigest kaks artiklit, mis lisaks liigituse teatud meelevaldsusele võib olla seletatav sellega, et riigiõiguslaste energia oli möödunud aastal suunatud põhiseaduse kommentaaride II väljaande koostamisele. Loodame, et aastal 2009 on autoritel taas kord mahti ka Juridica lugejatega oma mõtteid vahetada.


Ülejäänud artiklid jagunesid järgmiselt: haldusõigus 6 artiklit (neist tervelt 3 riigihangete teemal), intellektuaalse omandi õigus – 4 artiklit, asjaõigus – 4, maksuõigus – 3, info – 3, keskkonnaõigus – 2, õigusharidus – 2, mereõigus – 1, konkurentsiõigus – 1, perekonnaõigus –1, pärimisõigus – 1, rahvusvaheline õigus – 1, tsiviilkohtumenetlus – 1, tööõigus – 1, Euroopa Liit – 1 (ehkki pea enamikust artiklitest jooksis Euroopa teema läbi).


Selline oli siis aasta 2008 Juridicas. Milline saab olema järgmine, 2009. aasta, on taas kord meie endi teha. Meie kõigi. Tänan autoreid ja lugejaid, kes olid meiega 2008. aastal. Ajakiri ootab teid ja kõiki uusi kaasteelisi ka uuel aastal!
Sulge

Sisenege veebiväljaandesse