Menüü

Kokkuvõte

Artiklis retsenseeritakse 2006. aastal ilmunud raamatut „Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1–207). Kommenteeritud väljaanne.“ (P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tallinn: Kirjastus Juura). Artiklis süvenetakse kommentaaride sellesse ossa, mis käsitleb kahju hüvitamise nõude ulatust reguleerivat võlaõigusseaduse 7. peatükki (§-d 127–140). Artikli autorid ei ole seadnud endale eesmärgiks korrata üle neid rohkeid ja selgeid kommentaaride seisukohti, millega nad nõustuvad. Seetõttu toovad nad esile neist vaid mõningaid. Artikli eesmärgiks on diskuteerida kommentaaride üle, mis tunduvad artikli autoritele olevat ebaselged või vaieldavad. Lisaks juhitakse artiklis tähelepanu mõnedele käsitlemata probleemidele ning pakutakse omapoolseid lahendusi. Samuti täiendatakse kommentaare viidetega kohtupraktika värsketele seisukohtadele, millega kommentaaride autorid ei saanud arvestada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse