Menüü

Kokkuvõte

Olukord, kus juhatuse liikme volitused on lõppenud, kuid äriregistri kanne on jäänud muutmata ning senise juhatuse liikme volitused pikendamata või uus juhatuse liige valimata, võib praktikas tekitada olulisi probleeme. Küsimust reguleerivad äriseadustiku §-d 184 ja 309 (juhatuse liikme tagasikutsumise osas) ning § 33 lõige 7 (äriregistri teavitamise osas).

Samas jääb nimetatud regulatsioon teatud osas problemaatiliseks. Seaduses ei ole reguleeritud aktsiaseltsi ning osaühingu esindamist juhul, kui esindajate volitused on lõppenud. Riigikohus on asjassepuutuvaid probleeme mitmes lahendis käsitlenud. Artiklis süstematiseeritakse Riigikohtu seisukohti juhatuse liikme volituste lõppemise küsimustes. Samuti tuuakse välja sellega seotud probleeme. Artikli esimeses osas käsitletakse juhatuse liikme ja äriühingu vahelise õigussuhte olemust, esindusõiguse tekkimist ja juhatuse liikme kohta tehtud äriregistri kande tähendust. Artikli teises osas keskendutakse juhatuse liikme ja äriühingu vahelise õigussuhte lõppemise võimalustele. Artikli viimases osas tuuakse välja sise- ja välissuhte lõppemisega seotud probleemid ja nende lahendused Riigikohtu seisukohtade põhjal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse