Menüü

Kokkuvõte

Eesti juristide seas võib sageli kohata väärarusaama, justkui oleks äriseadustikust tulenev juhtorgani liikme vastutuse regulatsioon muude tsiviilõiguslike vastutuse aluste suhtes välistava toimega. Ühtset mõistmist pole leidnud ka juhtorgani liikme vastutuse regulatsiooni asend üldises tsiviilõiguslikus vastutussüsteemis.

Artiklis keskendutakse osaühingu ja aktsiaseltsi juhtorgani liikme deliktilisele vastutusele pahausksete tehingute korral, kus äriühingut kasutatakse juriidilise isiku eesmärgi vastaselt – vastutusest pääsemise vahendina. Artikli alguses analüüsitakse lühidalt juhtorgani liikme vastutuse asendit tsiviilõigusliku vastutuse süsteemis, et piiritleda äriühingu sisesed ja välised kohustused, sest rikutud kohustuse iseloomust sõltub ka kohaldatava vastutuse liik. Artikli põhiosas käsitletakse eelkõige juhtorgani liikmete deliktilise vastutuse eeldusi ning olulisemaid koosseise, mida võiks olla võimalik Eestis rakendada äriühingutega seotud kuritarvituste korral ning mille täitmisel vastutab juhtorgani liige äriühingu võlausaldaja ees isiklikult. Autor peatub põgusalt ka juhtorgani liikme vastutuse seisukohast olulisel käitumise omistamise temaatikal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse