Menüü

Kokkuvõte

Ühinguõiguse, nagu ka kõigi teiste õigusharude eesmärk on teenida ühiskonna kui terviku huve. Ka aktsiakapitali kui ühinguõiguse ühe valdkonna reguleerimise eesmärgid ei saa olla teistsugused. Need eesmärgid on väljendatud 2. äriühinguõiguse direktiivi preambulas, kus on direktiivi eesmärkidena toodud aktsionäridele ja võlausaldajatele võrdväärse kaitse alammäära tagamine aktsiakapitali avalikustamise ning aktsiakapitali säilitamise kaudu. Selgesõnaliselt on sätestatud keeld teha aktsionäridele aktsiakapitalist õigustamatuid väljamakseid ning keeld aktsiaseltsil omandada oma aktsiaid. Direktiivi kohaselt on samuti eesmärgiks see, et aktsiakapitali suurendamist ja vähendamist reguleerivad seadused tagaksid ühesuguses seisundis olevate aktsionäride võrdse kohtlemise ning aktsiakapitali vähendamisel oma nõuded esitanud võlausaldajate kaitse põhimõtete järgimise ja ühtlustamise liikmesriikides.

Sellised aktsiakapitali õigusliku reguleerimise eesmärgid on olnud Mandri-Euroopa õiguses asjakohaste normide aluseks juba pikka aega. Küsimus on aga selles, kas nimetatud eesmärgid on aktsiakapitali reeglite kaudu üldse saavutatavad.

Autor jõuab järeldusele, et aktsiakapitali õiguslik reguleerimine on täna kaugel ideaalsest ja peab vajalikuks viia läbi reform. Seejuures on küsimus selles, kuivõrd ulatuslik võiks selline reform olla ning kas see tähendaks olemasoleva süsteemi parandamist, uue valikut või siis loobumist antud valdkonna reguleerimisest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse