Menüü

Kokkuvõte

Kollektiivlepingu laiendamine eeldab kindlapiiriliste ja toimivate reeglite olemasolu. Artiklis analüüsitakse kollektiivlepingute laiendamise küsimust ettevõtte tasandil ja tegevusvaldkonna piires, keskendudes peamiselt Eestis esinevatele probleemidele ja regulatsiooni puudustele. Nii on autori arvates on oluline kehtestada seadusega expressis verbis kollektiivlepingu laiendamine ettevõtte tasandil. Hetkel tuletatakse see reegel võrdse kohtlemise põhimõttest, mis ei taga ühetaolist praktikat. Lisaks rõhutab autor vajadust kehtestada kollektiivlepingu vastavus teatud kriteeriumitele, enne kui seda on võimalik laiendada kõikidele ettevõttes töötavatele isikutele. Probleeme näeb autor ka kollektiivlepingu laiendamisel tegevusvaldkonna või territooriumi piires, kus hetke regulatsioon ei taga kõikide osapoolte arvestamist. Autor teeb ettepaneku kehtestada kollektiivlepingute laiendamise uus mehhanism, mis oleks enam kooskõlas Euroopas levinud praktikaga ja tagaks kollektiivlepingute laiendamise legitiimsuse. Autor rõhutab vajadust tagada, et isikud, kellele kollektiivleping laienema hakkab, saaksid lepinguga enne selle laiendamist tutvuda ja teha omapoolseid ettepanekuid laiendatavate tingimuste osas. Praeguse regulatsiooni puudusena toob autor välja ka asjaolu, et seadusega on sätestamata, kui kaua laiendatud kollektiivlepingu tingimused kehtivad. Kuigi kollektiivlepingu seaduse mõttest tulenevalt peaksid isikud kollektiivlepingu tingimusi täitma ka pärast laiendamise lõppu, siis on oluline see seadusega sätestada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse