Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse § 81 kohaselt võib teatud eeldustel lepinguga kaasneda kohustus arvestada kolmanda isiku huvide või õigustega samal määral kui võlausaldaja huvide või õigustega. Saksa õiguses on see põhimõtte tingitud asjaolust, et lepinguõiguslik restitutsioon annab kannatanule suuremad õigused kui deliktiõiguslik. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas see on ka võlaõigusseaduse järgi nii, ehk siis kas lepingu sõlmimisel mitteosalenud isikute õiguste kaitse lisaks deliktiõigusele ka lepinguõigusega on Eestis põhjendatud. Et lepinguline kaitse ei saa laieneda mitte igale lepingu mittenõuetekohasest täitmisest mõjutatud isikule, käsitletakse artiklis kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuete eeldusi. Lisaks peatub autor küsimusel, kas kolmandat isikut kaitsev leping on kooskõlas põhiseadusliku privaatautonoomia põhimõttega. Detailsemat analüüsitakse asjatundja vastutust kolmandate isikute ees, selgitades, milliseid võimalusi kahju hüvitamiseks annab võlaõigusseadus asjatundja ning tema kliendi vahelise lepingu mittenõuetekohase täitmise tõttu kahju kannatanud isikule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse