Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse 53. peatüki 2. jaos reguleeritakse riskivastutust, mille puhul on kohustatud isikuks suurema ohu allika valitseja, kes vastutab suurema ohu allika valitsemisega põhjuslikus seoses oleva kahju eest sellest sõltumata, kas ta oli kahju tekkimises süüdi.

Artiklis selgitatakse riskivastutuse olemust ja erisusi võrreldes süülise vastutusega, samuti riskivastutuse sisu, ulatust ja eesmärke; peatutakse suurema ohu allika mõistel ja sellel, mida tähendab suurema ohu allikale iseloomulik oht; käsitletakse riskivastutust välistavaid asjaolusid ning riskivastutuse õigustatud ja kohustatud subjektidega seotud küsimusi. Kommenteerivat laadi artikkel on ilmestatud arvukate praktiliste näidetega.

Lisaks antakse artiklis ülevaade võlaõigusseaduse 53. peatüki 3. jaos sisalduvast tootja vastutuse regulatsioonist, mis on segu süül põhinevast vastutusest ja riskivastutusest ning mis põhineb Euroopa Liidu Nõukogu direktiivil nr 85/374/EWG (25.07.1985).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse