Menüü

Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse avaliku korra ja imperatiivsete sätete kontseptsiooni ning võrreldakse nende põhiolemust määravaid tunnuseid. Selle tulemusena jõuab autor järeldusele, et mõlema doktriini eesmärgiks on kollisiooninormide kohaldamise tagajärgede korrigeerimine olukordades, kus on ohustatud lex fori olulised põhimõtted. Nii avaliku korra kui ka imperatiivsete sätete puhul saab välisriigi õiguse välistada üksnes a posteriori ehk pärast välisriigi õiguse sisu väljaselgitamist ja sellele hinnangu andmist. Ainus sisuline erinevus nimetatud kontseptsioonide vahel seisneb selles, et imperatiivsed sätted on positiivse õiguse normid, samal ajal kui avalik kord on siseriikliku õiguse oluliste põhimõtete kogum, mis muutub ajas sõltuvalt riigis valitsevatest sotsiaal-majanduslikest oludest ja moraalsetest tõekspidamistest ning mille otsene kohaldamine on mõeldamatu. Seetõttu ei ole autori arvates põhjust hoida lahus oma olemuselt nii sarnaseid doktriine, vaid õigem oleks käsitleda imperatiivsete sätete kontseptsiooni avaliku korra doktriini ühe väljendusviisina. Sellisel juhul võib tõdeda, et imperatiivsed sätted on avalikku korda väljendavad siseriikliku õiguse normid. Teisisõnu, erinevalt muudest avaliku korra väljendusviisidest on imperatiivsete sätete puhul avalik kord väljendatud konkreetse normi kaudu.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse