Menüü

Töölepingu piiritlemisega seotud probleeme

Autor:
Number 1999/6
Lk 287-291

Kokkuvõte


Sissejuhatus

Töölepingul on oluline tähendus tööõigussuhte alusena. Töölepinguga seonduvaid üksikküsimusi on reguleeritud erinevate õiguslike vahenditega (seaduste, kollektiivlepingutega jne), kuid individuaalse töösuhte aluseks on siiski tööleping, mis näitab poolte soovi astuda töösuhtesse. Töölepinguga määratletakse tingimused, mida kohaldatakse just selles konkreetses töösuhtes.

Kuna töölepinguga kaasnevad mitmed töötajat kui nõrgemat poolt kaitsvad tagatised (nt töölepingu lõpetamisel ettenähtud etteteatamistähtajad ja hüvitised, minimaalsed nõuded puhkusele, töötasule, tööajale), siis on vajalik töölepingu eristamine teistest lepingu liikidest. Pooltevahelise lepingulise suhte õigusliku olemuse kindlakstegemisel tuleb arvestada selle suhte vastavust töösuhte kriteeriumidele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse