Menüü

Kokkuvõte


1. Keskmise palga mõiste ja arvutamise kord

1.1. PaS § 2 lõige 6 kohaselt on keskmine palk töötajal teatud aja jooksul teenitud palga kogusummast arvutatav tasu mingi ajaühiku (tunni, päeva, nädala, kuu vms) kohta. Keskmise palga arvutamise kord sätestatakse Vabariigi Valituse määrusega.

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1998. aasta määrusega nr 278 kinnitati keskmise palga ja puhkusetasu arvutamise kord (RT I 1998, 111, 1836), mis hakkas kehtima 1. jaanuaril 1999. Seda korda kohaldatakse keskmise palga arvutamise kõikidel juhtudel, kui töölepingu alusel töötajale või avalikule teenistujale on vaja arvutada keskmist palka, olgu palga säilitamiseks, tagamiseks, maksmiseks või distsiplinaarkorras trahvi määramiseks või töötaja varalise (materiaalse) vastutuse kindlaksmääramiseks tööandjale tekitatud kahju korral. Kuid seda korda ei kohaldata ravikindlustuse hüvitise arvutamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse